• Všeobecná charakteristika centra voľného času

   Centrum voľného času v Žarnovici je školské vzdelávacie zariadenie Mesta Žarnovice. Od 1. apríla 2002 sme zariadenie – rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Nachádzame sa v centrálnej zóne mesta, v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa. Sme zariadenie, ktoré slúži nielen samotnému Mestu Žarnovica, ale aj spádovým obciam. Naše služby tak môžu využívať aj záujemcovia z okolitých obcí. Našou úlohou je poskytovať výchovno – vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mladých ľudí počas celého kalendárneho roka.

   Centrum voľného času je v sústave školských zariadení v zmysle ustanovenia § 113 školského zákona zaradené medzi školské výchovo-vzdelávacie zariadenia.

   Špecifikom centra je, že na rozdiel od ostatných výchovno-vzdelávacích zariadení:

   • zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť predovšetkým pre deti a mládež, ktoré sa vzdelávajú v základných a stredných školách, a tak sa pripravujú a budúce povolanie, ale aj pre ich rodičov a iné osoby do veku 30 rokov.

    

   Činnosť centra voľného času je:

   •  pravidelná – v záujmových útvaroch, krúžkoch a kurzoch

   • príležitostná – predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne, krajské a celoslovenské športové súťaže žiakov ZŠ, SŠ a SOU, exkurzie, prehliadky, prednášky a iné

   • spontánna – relaxačné a rekreačné činnosti

   • prázdninová – prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé aktivity pre deti a mládež

   • individuálny prístup – k talentovaných a zdravotne postihnutým deťom

    

   Priority zamerania centra voľného času

   Našim hlavným zámerom je poskytnúť deťom, mládeži a dospelým čo najviac možností na sebarealizáciu a zmysluplné využívanie voľného času v rámci prevencie drogových závislostí a kriminality formou obohatenia ponuky o nové aktivity a zapojiť do záujmovej činnosti čo najviac doteraz nikde neorganizovaných detí a mládeže.

   September je mesiac, v ktorom sa rodičia zamýšľajú nad tým, ako ich dieťa bude využívať svoj voľný čas po škole, kto sa mu bude venovať, ktorým smerom sa vyberie, aby získalo jednotlivé kompetencie potrebné pre život prostredníctvom hier a zábavy. . No detský vek je výnimočný tým, že každým dňom dieťa objavuje niečo nové, je hladné po poznaní, rozvíja svoje myslenie, talent.
   Cieľom Centra voľného času v Žarnovici je podať rodičom i deťom pomocnú ruku, poskytnúť ponuku a možnosť výberu rôznych záujmových útvarov.
   Centrum voľného času začína svoju činnosť prostredníctvom zápisu do záujmových útvarov len na základe prijatia prihlášky do CVČ.
   Naše prihlášky môžete získať osobne v CVČ alebo u vedúceho krúžku, ktorý si vybrali, ale prihláška je dostupná aj na mestskej stránke.